okotudat.hu oko-eletmod.hu
pozíció:
Cikkek \ Kutatások \
 

A tárca K+F+I tevékenységének összefoglalása

2008. Március 27. (Csütörtök), 09:35:43

A Kormány 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozattal fogadta el a középtávú Tudomány-, és Technológia- és Innováció-politikai (TTI) stratégiáját. Célja: erősíteni Magyarország tudáson és a tudás hasznosításán alapuló versenyképességét. A versenyképesség és a tartós növekedés egyik meghatározó tényezője a tudomány és az innováció. A tudás egyben az életminőség fontos tényezőjévé vált. A környezettudományi célkitűzések megfogalmazásában kiemelt szerepe van a tudománypolitikának, a kutatásnak, a műszaki fejlesztésnek és az innovációnak, közismert néven: K+F+I tevékenységnek. A stratégia kialakításában a tárca aktívan részt vett. A TTI stratégia alapján a GKM és OKM irányításával és a társtárcák bevonásával (EÜM, FVM, KvVM) részletes intézkedési terv készül.

 

A TTI stratégia szerint az EU K+F+I források középtávon meg fogják haladni a GDP 3 %-át. Ezzel arányosan célszerű lenne a környezetvédelemre fordítható K+F forrásokat is növelni. Ennek alapján az állami szférában a finanszírozás bázisát jelentő pályázati rendszerek környezetvédelmi forrásainak arányos bővítése kiemelt feladat.
A „Környezet védelmének általános szabályairól” 1995. évi LIII. és a „Természetvédelméről” 1996. évi LIII. számú törvények rendelkezéseiben megfogalmazottak értelmében kiemelten támogatott kutatási feladatnak számít a környezet állapotának megismerésére és a környezetvédelem és természetvédelem fejlesztésére irányuló kutatás, ezen belül is különösen a kutatások összehangolása, támogatása és értékelése. A tárcánkra háruló ezen feladatok ismeretében fejtjük ki tevékenységünket. Szintén kiemelt feladatunk az irányított szakterületek kutatási és műszaki fejlesztési irányelveinek, a fejlesztés fő irányainak kialakítása, a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan az országos állami környezet-, természetvédelmi és vízügyi kutatási és műszaki fejlesztési feladatok végrehajtásának koordinálása.
A környezetpolitika megvalósításának fontos eszköze a tudásbázis fejlesztése, a korszerű technológiák elterjesztése. A környezeti K+F+I tevékenységek jövőbeni bővítésére és koordinációjának elősegítésére a Kormány H/4393. sz. OGY határozattal fogadta el a hazai környezet- és természetvédelmi stratégiát kijelölő 2003-2008. közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Programot (NKP II).
E munka során a célkitűzések gazdag választékában elsősorban és természetszerűleg a legaktuálisabb és legnagyobb súlyú hazai K+F+I témakörökre irányítja a figyelmet, mindemellett kellő hangsúlyt adva a környezetvédelemben fejlett országok, mindenekelőtt az EU országok törekvéseinek. Hazánk érdeke, hogy saját helyzetét, pénzügyi lehetőségeit és törekvéseit figyelembe véve járuljon hozzá a közös európai célok megvalósításához, emellett határozza meg saját nemzeti érdekeit és stratégiai céljait.
A sokszínű feladatok és elvárások ismeretében kutatási részlegünk tevékenysége kiemelten a következő munkákra irányult, illetve irányul:
 Részt veszünk a Kormány „Új Magyarország” programjának K+F+I fejezete kidolgozásában. Tárcánk kapcsolódási pontjai:
     I. prioritás: Gazdaság-fejlesztés – innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése
     - A gazdasági szabályozórendszer fejlesztése, az öko-hatékony innováció ösztönzése    (GVOP pályázatok bíráló bizottságaiban tárcaképviselet),
     - A vállalkozások és a felsőoktatás innovációs tevékenységének és együttműködésének ösztönzése (Tematikus Kutatási Központok kialakításának előkészítése – a Regionális Egyetemi Kutató Központok és Kooperációs Kutató Központok környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi kutatási tevékenységének felmérése),
    -  Környezetvédelmi és környezetbarát ipari és technológiai fejlesztések koordinálása.
Részt veszünk a Kormány Tudomány és Technológia Politikai Kollégiuma (TTPK) és a Tudományos, Technológiai Tanácsadó Testület (4T) munkájában, az üléseken miniszteri képviselet ellátásának támogatásával.  Ugyancsak részt veszünk a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) tevékenységében, az üléseken államtitkári képviselet

ellátásának támogatásával. Az ülések előterjesztéseiről tárca véleményeket és felkészítő anyagokat állítottunk össze.
 Kidolgoztuk a környezet- és természetvédelmi kutatás és műszaki fejlesztés (K+F+I) országos koncepcióját, stratégiáját. (Ennek keretében megjelentettük a „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai” c. KvVM-OM közös kiadványt). Elkészült a kiadvány angol nyelvű változata is. (1. link).
 Koordináljuk az állami szervezetekben folyó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi K+ F+I tevékenységek megvalósítását. A tárca érdekeinek képviselete és érvényesítése az országos programokat koordináló és végrehajtó szervezetekben (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal K+F+I pályázatai szakértői bizottságai, Tudomány és Technológiai Együttműködések tárcaközi bizottságai Gazdasági Operatív Programok K+ F+I bizottságai, Országos Tudományos Kutatások Alap bizottsága, Kutatás-fejlesztés Közalapítványok kuratóriumai).
 Folyamatosan működtetjük a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrel együttműködve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi K+F+I Információs Rendszert, amely a honlapunkon barangolók részére áttekintést nyújt országos szinten, a KvVM megbízásain kívül az 1997-2003. között megvalósult, közpénzekből finanszírozott környezet-, természetvédelmi és vízügyi kutatásokról (2. link, rajta van a honlapon).
 Koordináltuk a 2003-2006. közötti időszakra szóló KvVM-MTA Kutatási Együttműködési Megállapodás keretében folyó három komplex kutatási projekt végrehajtását. Társelnökként részt vettünk a KvVM–MTA Vegyes Bizottság tevékenységében (3. link, részben rajta van a honlapon).
=  a KvVM minisztere és az MTA elnöke által aláírt együttműködési megállapodás,
=  a három komplex projektre jóváhagyott K+F feladatterv,
= a „Globális klímaváltozás (VAHAVA)” és a „Fenntartható vízgazdálkodás” projektek lezárultak (zárókonferencia, kiadvány, honlap, CD) (4. link új anyag),
=  a „Környezetállapot értékelés (KÉP)” projekt folytatódik, befejezése 2007-ben.
 Szervezzük az MTA-val közösen a Magyar Tudomány Napja Rendezvénysorozat évenkénti központi programjait és ágazaton belüli programjait, az MTA által felállított bizottság ütemezése szerint, védnök: a mindenkori környezetvédelmi és vízügyi miniszter.
 Részt vettünk a Nemzeti Környezettechnológiai Akcióterv (ETAP) K+F feladatainak végrehajtásában. A környezetvédelmi ipart megalapozó fejlesztések, környezettechnológiai fejlesztések koordinálása. Közreműködés a környezettechnológiai adatbázis kialakításában és működtetésében, kapcsolódva a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerhez. A tárca Kormány előterjesztést készített. Kidolgoztuk a K+F+I  fejezetet.
 Közreműködünk a környezet-, természetvédelmi és vízügyi műszaki-tudományos két- és többoldalú nemzetközi együttműködésekben
= 33 Tudományos és Technológiai (TéT)  relációban veszünk részt az NKTH-val és KüM-el közösen (pályázati felhívások terítése, bíráló bizottságokban részvétel) = elősegíti az EU 6. és 7. Kutatási, Technológia-fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban való hazai pályázók részvételét (a tevékenység keretében együttműködünk az EU Kutatás Fejlesztési Igazgatósággal, a brüsszeli HuNOR Irodával és intézeteinkkel) (8. link)
= A 6.  Keretprogram „Globális változások és ökoszisztémák” alprogramjában tárca képviseletet láttunk el. Ennek eredményeként két kutatás koordinációs projektben veszünk részt az „Európai Kutatási Térség Megerősítése” (ERA-Net) eszköz segítségével:
CIRCLE ERA-Net  „ A Klímaváltozás hatásainak kutatása Európai léptékben”(6. link),
BiodivErsA ERA-Net, az „ Európai biodiverzitás kutatás vizsgálata” (7. link).
 Közreműködünk az Innovációs Díjak (Környezetvédelmi Innovációs-díj és Gábor Dénes-díj) évenkénti átadásában, együttműködve a Magyar Innovációs Szövetséggel és a NOVOFER Alapítvánnyal, valamint képviseli a tárca érdekeit a szakmai zsűrikben.
  Ellátjuk a K+F+I eredmények ismertetésével, terjesztésével kapcsolatos teendőket (sajtó, szaklapok részére tájékoztató anyagok, a tárca K + F eredményeinek bemutatására annotált bibliográfia kiadása) (5. link, rajta van a honlapon).
  Értékeljük és elősegítjük a kutatási és műszaki fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosulását.
A K+F+I tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni az ember, az emberi környezet, az ökológiai rendszerek, a bioszféra, a biológiai sokféleség megőrzéséhez, s egyben szeretnénk felhívni a figyelmet a társadalom összefogásának szükségességére, amely az „universitas” szellemében csak a kutatói és oktatói szféra erőfeszítéseinek összhangja alapján valósítható meg.

A linkek megnevezései:
1. link: A „Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai” c. KvVM-OM közös kiadvány (magyar és angol nyelven).
2. link: Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi K+F+I Információs Rendszer (1997-2003.), (http://nkr.info.omikk.bme.hu  http: // www.info.omikk.bme.hu)
3. link: A 2003-2006. közötti időszakra szóló KvVM-MTA Kutatási Együttműködési Megállapodás és a három komplex projekt bemutatása (www.kep.taki.iif.hu, www.vahava.hu).
4. link: A VAHAVA projekt zárójelentése, konferencia anyag és poszter kiállítás anyaga (www.vahava.hu)
5. link: A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kutatásokat, fejlesztéseket tartalmazó annotált bibliográfia.
6. link: http://nfp-at.eionet.eu
7. link: http://www.eurobiodiversa.org
8. link: http://www.cordis.lu/fp7/home.html

Budapest, 2007. június 26.


Összeállították:   Ligetiné Nechay Erzsébet                                         Dr. Kelecsényi Sugárka       
                                 szakmai főtanácsadó                                                   vezető-főtanácsos

Elérhetőség: 3515 Miskolc, Egyetemváros Pf. 3. Tel.: 46/555-070
2006 © ÖKO-FERR Nonprofit Kft.